မန္ဘာမ်ား ေလာ့ဂ္အင္

ဖုန္းနံပါတ္:
တစ္ခါသုံးကုဒ္နံပါတ္:
တစ္ခါသုံးကုဒ္ရယူမည္
Image

မန္ဘာမ်ား စာရင္းသြင္း


အေကာင့္ထြင္မည္

စာရင္းသြင္း

ပ႐ိုဖိုင္မ်ားကိုျပည့္စုံစြာျမင္ရဖို႕နဲ႕ အဂၤါရပ္အားလုံးအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ စာရင္းသြင္းပါ။

စာရင္းသြင္းျပီးသားျဖစ္ပါက

ပက္ေက့ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစ. အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ လင့္ကို ဝင္ပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Image

မန္ဘာမ်ား စာရင္းသြင္း


၁၉၉၉က်ပ္ ၃၀ရက္

စာရင္းသြင္း
ပို႕မည္

စာရင္းပယ္ဖ်က္မည္ေသခ်ာပါသလား။

ပယ္ဖ်က္မည္ ေနာက္သို႔

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Mytel ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းအတြက္ လူႀကီးမင္းအား အထူးေက်းဇူးဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ MyCupid www.mycupid.com.mm (ဆိုဒ္) မွႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထိုဝန္ေဆာင္မႈသည္ လူႀကီးမင္းအတြက္ မိမိႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈတူညီေသာ အေပါင္းအေဖာ္၊မိတ္ေဆြမ်ား ရွာေဖြႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။

ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား၍ ဖတ္ရႈေစလိုပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္ အကြၽမ္း ဝင္သည္အထိ ဖတ္ရႈ၍ ၎တို႔အား သေဘာတူႏိုင္စြမ္းမရွိပါက ဤဆိုဒ္ပါအတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း (registration) တို႔မျပဳရန္အႀကံျပဳလိုပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းပညာမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳပါက ဤအပိုင္းတြင္ပါရွိေသာ ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရန္ သေဘာတူသည္ဟု မွတ္ယူပါမည္။ “လူႀကီးမင္း” ဆိုေသာစကားရပ္တြင္ လူႀကီးမင္း၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ပါတနာမ်ား သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူမ်ားပါဝင္သည္။

အသုံးျပဳပိုင္ခြင့္ရွိသူ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းသည္ အနည္းဆုံး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံပါသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တရားဝင္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္သာအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္း သူ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းမ်ဥ္းကိုလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ အရည္အခ်င္း ကိုက္ညီ ျပည့္စုံသူျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသေဘာတူပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဤဆိုဒ္မွ ထြက္ခြာရန္အႀကံျပဳပါသည္။

မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္စာသားနံပါတ္ (password) ႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ

Mytel အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးရန္နည္းလမ္းႏွင့္ ယင္းသို႔ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ အသုံးျပဳမည့္ နည္းပညာကို လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်င္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လူႀကီးမင္းအား ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးရာတြင္ႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏ အေဆာက္အအုံပရဝုဏ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပဋိဉာဥ္ခံလုပ္ကိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ေပးသူမ်ားမွ လိုအပ္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ လိုင္စင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္းခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို လူႀကီးမင္းမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။

လူႀကီးမင္းမွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆိုဒ္တြင္သတင္းအခ်က္အလက္ပံ့ပိုးေပးသည့္အခါ လူႀကီးမင္းပံံ့ပိုးေပးေသာ သတင္း အခ်က္အလက္သည္ တိက်ေၾကာင္းႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ မွန္ ကန္မႈ (up to date) ျဖစ္ေစရန္ ထားရွိ၍ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏ အမည္မ်ား၊ password မ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မေပါက္ၾကားေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္မွာ လူႀကီးမင္းတြင္သာတာဝန္ရွိၿပီး လူႀကီးမင္း၏ account အား (ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ ခိုးယူအသုံးျပဳသူျဖစ္ေစ) အသုံးျပဳမႈတိုင္းအတြက္ လူႀကီးမင္းတြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုထည့္သြင္း၍ ဆိုဒ္ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္လူႀကီးမင္းတင္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ရယူအသုံးျပဳခြင့္ေပးပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏ account ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုံၿခဳံေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာေတြ႕ရွိပါက Mytel အား ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူႀကီးမင္းမွ သေဘာတူပါ သည္။ ထိုမွသာ လူႀကီးမင္း၏ မိုဘိုင္းလ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျခားလူမွ အသုံးျပဳျခင္းမရွိေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါမည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Mytel သည္ လူႀကီးမင္း၏ account ႏွင့္ password အားအသုံးျပဳရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကြန္ယက္ေပၚတြင္ တင္ျပေသာလူႀကီးမင္း၏ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား လုံၿခဳံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ အာမခံခ်က္ေပးျခင္းမရွိပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ လူႀကီးမင္းရယူအသုံးျပဳေသာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ိဳးအစားကို ေသခ်ာေလ့လာသုံးသပ္ရန္မွာ လူႀကီးမင္းတြင္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။

အကယ္၍ လူႀကီးမင္းသည္ (၁) မမွန္ကန္ေသာ၊ မတိက်ေသာ၊ မျပည့္စုံေသာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ေႏွာင္းၿပီျဖစ္ ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ယင္းကဲ့သို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သံသယရွိလွ်င္၊ (၂) ဆိုဒ္ႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏ account လုံၿခဳံေရး ကိစၥအတြက္ျဖစ္လွ်င္ Mytel ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔၍ျဖစ္ေစ၊ မေပးပို႔ဘဲျဖစ္ေစ လူႀကီးမင္း၏ ဆိုဒ္အား ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳမႈအား ဆိုင္းငံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ အနာဂတ္တြင္ အသုံးျပဳျခင္းကိုလည္း ျငင္းဆန္ႏိုင္သည္။

လက္ခံႏိုင္ေသာအသုံးျပဳမႈပုံစံ

လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို၏ ဆိုဒ္ႏွင့္ (ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား တင္ျပထားေသာ) အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ဆိုက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံ့ပိုးထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။ ထို႔အျပင္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆိုဒ္၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆိုဒ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာေဆာ့ဖ္ဝဲအသုံးျပဳရာတြင္လည္းေကာင္းေအာက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။

 1. တရားမဝင္ေသာ၊ လူနည္းစုကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ ေစာ္ကားေသာ၊ သိကၡခ်ေသာ၊ ႐ိုင္းပ်ေသာ၊ အေၾကာင္းမဲ့ အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ၊ လွည့္စားေသာ၊ အျခားသူ၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို က်ဴးေက်ာ္ေသာ၊ က်င့္ဝတ္အရျဖစ္ေစ၊ သိကၡာအရျဖစ္ေစ ေစာ္ကားေသာ၊ အမုန္းပြားေသာ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊
 2. Mytel သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ မူပိုင္ခြင့္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ အေရာင္းအဝယ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ မေလ်ာ္ကန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊
 3. အေၾကာင္းအရာေပၚရွိ သတိေပးခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အၫႊန္းအမွတ္အသားမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊
 4. အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အားေပးကူညီျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ား၊
 5. အျခားလူမ်ားကို လွည့္စားလိုေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ မွားယြင္းေသာပုံစံဖန္တီး၍ လွည့္စားျခင္း၊ အတုအပ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ လူတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို တုေယာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုျဖင့္ လိမ္လည္ ကိုယ္စားျပဳျခင္း၊
 6. အျခားလူမ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္မ်ားမွ ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝက္ဆိုဒ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၾကားဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစျခင္း၊
 7. အလိုအေလ်ာက္စာသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ား၊ စက္႐ုပ္မ်ား၊ စပိုက္ဒါမ်ား၊ offline စာဖတ္ သူမ်ား၊ ဝက္ဆိုဒ္ ေမွာင္ခိုသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားပ႐ိုဂရမ္ သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ စက္ပစၥည္းမ်ားအျပင္ အလိုအေလ်ာက္ ထိေတြ႕ စုံစမ္းသည့္စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ဆိုဒ္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူ၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ဆိုဒ္၊ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ မိတၱဴကူးျခင္း၊ သုံးစြဲၿမဲျဖစ္ေသာ အြန္လိုင္းဝက္ဆိုဒ္တစ္ ခုတြင္ လူသားတစ္ေယာက္ပုံမွန္ အသုံးျပဳသည့္အခ်ိန္ကာလထက္ပို၍ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ဆာဗာ မ်ားသို႔ မက္ေဆ့ခ်္အေျမာက္အမ်ားေပးပို႔ျခင္း၊
 8. ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဟာ့ဒ္ဝဲ၊ ကြန္ယက္၊ ဆာဗာ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အသုံးေဆာင္ပစၥည္း၊ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္ သြင္းထားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရး စီမံခန႔္ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားလုံၿခဳံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ က်ရႈံးေစျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္း၊ ဝန္ပိေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ရွားရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
 9. အခ်က္အလက္တစ္ခုခုအား ေဖာ္ထုတ္ရယူျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူ အခ်က္အလက္ရယူျခင္းႏွင့္ ထုတ္ႏႈတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို စနစ္တက်ရယူ အသုံးျပဳျခင္း၊
 10. မိမိသေဘာျဖင့္ တရားမဝင္ေၾကျငာျခင္း၊ တယ္လီနည္းျဖင့္ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္း၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ အသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ “junk email”၊ မိမိသေဘာျဖင့္ စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ အေရးႀကီး အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္စ္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း အဆင္ေျပလြယ္ကူေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊
 11. မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပုံတူပြားျခင္း၊ မိတၱဴ ကူးျခင္း၊ ျပန္လည္ျပသျခင္း၊ ပုံစံခ်ျခင္း၊ ပုံတူလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊

ဆိုဒ္၏အျခားေနရာမ်ားတြင္ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာထပ္ေလာင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။လူႀကီးမင္းမွယင္းထပ္ေလာင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသေဘာတူပါသည္။ ဤဆိုဒ္ကိုလူႀကီးမင္း၏ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္သီးသန႔္တစ္ကိုယ္ေရအသုံးျပဳရန္အတြက္သာရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ဆိုဒ္သို႔မဟုတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား(သို႔မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုစီးပြားျဖစ္(သို႔မဟုတ္)အျခားကိစၥရပ္မ်ားအလို႔ငွာ အသုံးျပဳျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားပါသည္။

လူႀကီးမင္းမွျဖစ္ေစ လူႀကီးမင္း၏ account ကိုအသုံးျပဳေသာ အျခားသူတစ္ဦးဦးက ျဖစ္ေစ ဆိုဒ္ (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအရာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ အျခား Mytel ၏ သေဘာတူညီခ်က္ (သို႔မဟုတ္) မူဝါဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ျခင္း၊ Mytel (သို႔မဟုတ္) အျခား အသုံးျပဳသူမ်ားက အင္တာနက္ (သို႔မဟုတ္) Mytel ကြန္ယက္ကို အသုံးျပဳျခင္းကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဟန႔္တားျခင္း (သို႔မဟုတ္) အဆင့္တန္းက်ေစျခင္းတို႔ျဖစ္ပါက Mytel တြင္ရွိေသာ အျခားအခြင့္အေရး (သို႔မဟုတ္) ကုစားမႈမ်ားကို ကန႔္သတ္ျခင္းမရွိေစဘဲ Mytel အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းမွ ဆိုဒ္ (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္း အရာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တားျမစ္ျခင္း (Mytel ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အျခား အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သင့္သည္ထင္သည့္အျခား လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား) ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။

ေငြေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း

၁။ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား

(က) ေဈးႏႈန္း

MyCupid ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ၁ ပတ္လွ်င္ ၄၉၉ က်ပ္(၅%ကုန္သြယ္ခြန္အပါအဝင္) ႏွင့္ ၁ လ လွ်င္ ၁၉၉၉ က်ပ္(၅%ကုန္သြယ္ခြန္အပါအဝင္) က်သင့္ၿပီး (၁) ႏွစ္စာသက္တမ္းျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ MyCupid ဝန္ေဆာင္မႈကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက အခ်ိန္မေ႐ြး OFF ဟု 586 သို႔ စာတိုေပးပို႔၍ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။ထိုဝန္ေဆာင္မႈကိုအသုံးျပဳထားျခင္း(၁)ႏွစ္ျပည့္ပါကအလိုေလွ်ာက္သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ရယူလိုပါက ON7 ဟု 586 ၊ON30 ဟု 586 သို႔ စာတိုေပးပို႔ၿပီး ျပန္လည္ရယူရန္လိုပါသည္။

အကယ္၍ သုံးစြဲသူတစ္ဦးသည္ Mytel ၏ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ဝယ္ယူပါက သုံးစြဲသူအား ေကာက္ခံေသာ ေဈးႏႈန္းကို ဝယ္ယူသည့္အခ်ိန္၌ Mytel မွ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ေဈးႏႈန္းအေပၚ အေျခခံပါမည္။ သုံးစြဲသူမ်ားအား မိမိတို႔အမွန္တကယ္၊ ေလွ်ာက္ထား၊ အသုံးျပဳေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ားအပါအဝင္ ေကာက္ခံပါမည္။ အကယ္၍ တျခားနည္းျဖင့္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက ဝယ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္က ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါက ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သုံးစြဲသူသည္ ေငြေပးေခ်မႈမျပဳမီ ေဈးႏႈန္းကို အေလးထားစစ္ေဆးရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္သြင္းေသာ ေဒတာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ သေဘာသဘာဝအလိုက္ သုံးစြဲသူ၏ account လက္က်န္ေငြမွာ သုညေအာက္သို႔ ေလ်ာ့နည္းသည့္အေျခအေနမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ ယင္း အေျခအေန၌ သုံးစြဲသူသည္ ဤေနရာပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုေငြအတြက္ တာဝန္ယူျဖည့္တင္းေပးရပါမည္။

(ခ) ႏႈန္းထား ထိန္းညႇိျခင္း

Mytel သည္ သုံစြဲသူအား ထပ္ေလာင္း ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာအခေၾကးေငြမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ား၊ အဖိုးအခမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ Mytel မွ အစိုးရ၏ အစီစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္ရာတြင္ က်ခံရေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံရႏိုင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ Mytel အား ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာအေျခခံလိုအပ္ခ်က္ရန္ပုံေငြ (USF) ထည့္ဝင္ရန္ ၫႊန္ၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ အျခား ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အလားတူ စည္းကမ္းမ်ားထုတ္ျပန္လာပါက Mytel အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ယင္း ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္သည့္ေန႔စြဲမွစတင္၍ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သုံးစြဲသူအား ေငြေတာင္းခံပါမည္။

(ဂ) အခြန္အခမ်ား

ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ Mytel ၏ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားတြင္ အခြန္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ Mytel ၏ အခြန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ သုံးစြဲသူတြင္ တာဝန္မရွိပါ။

၂။ ေငြေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း

(က) ေငြေတာင္းခံျခင္း

Mytel သည္ သုံးစြဲသူအား အသိေပးထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ လစဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Mytel မွ သင့္ေလ်ာ္ အဆင္ေျပသည္ဟုထင္သည့္ အျခားၾကားကာလ မ်ား၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေတာင္းခံလႊာေပးပို႔ပါမည္။ ဤေငြေတာင္းခံလႊာ မ်ားကို Mytel မွ သုံးစြဲသူထံသို႔ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းေပးပို႔ပါမည္။

 1. Mytel မွ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မွတ္တမ္းတြင္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ သုံးစြဲသူမွ Mytel သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္း/မိုဘိုင္းလ္နံပါတ္သို႔ အီးေမးလ္၊ ဖက္စ္ျဖင့္ေပးပို႔ျခင္း၊ SMS စာတို ေပးပို႔ျခင္းအပါအဝင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေရာက္ရွိသည့္ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္ သြယ္ယ္ေရးမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊
 2. Mytel မွ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ မွတ္တမ္းတြင္ရွိေသာ ေနာက္ဆုံး မွတ္သားထားသည့္ လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ သုံးစြဲသူမွ Mytel သို႔ ေနာက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေပးပို႔မႈရာတြင္ပါဝင္ေသာ လိပ္စာသို႔ လက္ေရာက္ေပးပို႔ျခင္း၊ ဆက္သားျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း၊ စာတိုက္ျဖင့္ေပးပို႔ျခင္း။

ဤအေထြေထြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးထားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားေသာ မည္သည့္ေငြေတာင္းခံလႊာ (Bill) ကိုမဆို ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးစြဲသူမွ လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္။

 1. ယင္းလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ထားခဲ့ပါက ယင္းေပးပို႔ထားခဲ့သည့္ ေန႔စြဲႏွင့္ အခ်ိန္၊
 2. လိုအပ္ပါက ေအာင္ျမင္စြာ ေပးပို႔ၿပီးေၾကာင္း Mytel မွ သက္ေသအေထာက္အထား ျပႏိုင္သည့္ အီေမးလ္၊ ဖက္စ္၊ SMS စာတို တို႔အပါအဝင္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္အသိေပးျခင္းျဖင့္ ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔သည့္ေန႔စြဲ၊
 3. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လိပ္စာတစ္ခုခုသို႔ စာတိုက္ျဖင့္ Mytel မွ ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔ၿပီးသည့္ေန႔မွ ၇ ရက္ေျမာက္၊ေန႔
 4. ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရွိ လိပ္စာတစ္ခုခုသို႔ စာတိုက္ျဖင့္ Mytel မွ ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔ၿပီးသည့္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔၊
 5. Mytel မွ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ ဖက္စ္ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေရာက္သည့္ အျခား အီလက္ထေရာက္နစ္ဆက္သြယ္အသိေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ပါက ေပးပို႔သည့္အခ်ိန္မွ ၂၄ နာရီအတြင္း ရရွိသည္ဟု မွတ္ယူမည္။

(ခ) ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ရယူအသုံးျပဳေသာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြက္ Mytel မွ သုံးစြဲသူသို႔ ေငြေတာင္းခံမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲသူမွ Mytel အား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္။ အကယ္၍ သုံးစြဲသူသည္ ေငြေပးေခ်ရမည့္ေန႔စြဲတြင္ ေငြပမာဏအား လုံးကို ေပးေခ်ရန္ေနာက္က်ပါက သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲသူေပးေခ်ရမည့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေနာက္က်ျခင္းရွိပါက Mytel အေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

(၁) က်န္ရွိသည့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ ေငြပမာဏေပၚတြင္ သက္မွတ္ထားသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ သုံးစြဲသူအား အတိုးေကာက္ခံျခင္း၊

(၂) သုံးစြဲသူထံအား ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျခင္း မလိုအပ္ဘဲ ယင္းအတိုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မည္သည့္ account မွမဆို ေငြထုတ္ယူ၍ မွတ္တမ္းထား ရွိျခင္း၊

ေနာက္က်၍ေငြေပးေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေငြေပးေခ်မႈကို Mytel မွ လက္ခံျခင္းသည္ ရရန္ရွိသည့္ ေငြပမာဏ အျပည့္အဝကို ေကာက္ခံရန္ အခြင့္အေရးအား စြန႔္လႊတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သုံးစြဲသူမွ ေငြေပးေခ်ရန္ တာဝန္ဝတၱရားတြင္ ေရွ႕ေနအခေၾကးေငြမ်ားအပါအဝင္ ေနာက္က်ေၾကးမ်ား၊ အခ်ိန္လြန္ေသာေငြမ်ားကို ေကာက္ခံရတြင္ Mytel မွ က်ခံရသည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္း ေငြေကာက္ခံမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္သည္။ သုံးစြဲသူသည္ ေငြသား၊ ခ်က္လက္မွတ္၊ သို႔မဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြလႊဲပို႔မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေပးပို႔ရန္ သေဘာတူသည္။

သုံးစြဲသူသည္ Mytel သို႔ေပးရန္အခ်ိန္က်ေရာက္သည့္ သို႔မဟုတ္ ေပးေခ်ရမည့္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အျခား မည္သည့္ ေငြပမာဏကိုမဆို သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေပးေခ်ရမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဖ်က္သိမ္းသည့္အခါ (Mytel မွျဖစ္ေစ သုံးစြဲသူမွျဖစ္ေစ)၊ သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲသူမွ ဝန္ေဆာင္မႈကိုစြန႔္လႊတ္သည္ဟု Mytel မွ ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲသူမွ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳျခင္းသည္ ၎၏ ပ်မ္းမွ် အသုံးျပဳမႈထက္ သိသာစြာ သာလြန္ေနသည့္အခါ၊ သို႔မဟုတ္ Mytel မွ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသည့္ အျခားမည္သည့္ အခ်ိန္၌မဆို အခြန္မ်ား အပါအဝင္ အခေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အျခားေပးေခ်ရန္ေငြပမာဏကို Mytel မွ ေတာင္းခံသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းေပးေခ်ရမည္။

သုံးစြဲသူသည္ ေငြေတာင္းခံလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ စုစုေပါင္း ေပးေခ်ရမည့္ ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ထားသည့္ ကာလအတြင္း Mytel သို႔ ေပးေခ်ရန္ တာဝန္ရွိသည္။ အကယ္၍ ယင္းကာလမရွိပါက ေငြေတာင္းခံလႊာပါ Mytel သို႔ေပးေခ်ရမည့္ စုစုေပါင္းေငြပမာဏကို တစ္ဆက္တည္းလ၏ ၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ႏွင့္ ယင္းေန႔မတိုင္မီလည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ ၄.၄ ႏွင့္အညီ ယင္းေငြေတာင္းခံလႊာကို သုံးစြဲသူမွ ရရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည့္ေန႔စြဲက်ေရာက္ၿပီးေနာက္ Mytel မွ ဆုံးျဖတ္၍ သုံးစြဲသူအားစာျဖင့္ အေၾကာင္း ၾကားထားသည့္ အျခားေနာက္က်သည့္ေန႔စြဲ၌ လည္းေကာင္း ေပးေခ်ရမည္ (ယင္းသက္ဆိုင္ရာအခ်ိန္ကာလကို ဤမွေနာင္တြင္ ေငြေပးေခ်ရမည့္ေန႔စြဲ ဟုေခၚဆိုမည္)။

၃။ အျငင္းပြားမႈရွိေသာ အခေၾကးေငြမ်ား

လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ က်ခံရမည္ျဖစ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အျခားတတိယ အဖြဲ႕အစည္းက အသုံးျပဳသည္ျဖစ္ေစ က်ခံရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါ အခေၾကးေငြးမ်ား မပါဝင္ေပ။

 1. (က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အမွား သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ က်ခံရေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား
 2. (ခ) အခြင့္မရွိဘဲအသုံးျပဳမႈအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား (ယင္း အခေၾကးေငြမ်ားတြင္ လူႀကီးမင္း၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ ဂ႐ုမစိုက္မႈ၊ စာခ်ဳပ္အားခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ထိုက္သင့္ေသာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္း၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ တတိယအဖြဲ႕အစည္း၏မလိုက္နာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ အခေၾကးေငြမ်ားမပါဝင္ေပ)
 3. (ဂ) လူႀကီးမင္း၏ account မ်ားတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ အတိုးမ်ား၊ အေႂကြးလက္က်န္မ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံေငြမ်ား ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ေပးအပ္ျခင္းမရွိပါ။ ယင္းေငြပမာဏမ်ားကို လူႀကီးမင္း၏က်န္ရွိေသာ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
 4. (ဃ) လူႀကီးမင္းထံတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ အေႂကြးက်န္ရွိပါက ယင္းအေႂကြးကို ေကာက္ခံရန္အတြက္ အျခား အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ တာဝန္လႊဲအပ္ႏိုင္ပါသည္။

လူႀကီးမင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား စီမံခန႔္ခြဲျခင္း

လူႀကီးမင္း၏ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ကုတ္အသြင္ကူးေျပာင္းအသုံးျပဳျခင္းအပါအဝင္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရန္ လူႀကီးမင္းတြင္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စီးပြားျဖစ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ထည့္သြင္းအသုံးျပဳထားရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ေလးနက္စြာအႀကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ (က) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ကြန္ယက္ေပၚတြင္ ေပးပို႔ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္မိတၱဴကူးယူရန္၊ ျပသရန္၊ သိမ္းဆည္းရန္၊ ေပးပို႔ရန္၊ ျပန္လည္ပုံစံခ်ရန္ႏွင့္ (ခ) Mytel ဆာဗာတြင္ လူႀကီးမင္းေပးပို႔ထားေသာ သို႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဆာဗာ သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကြန္ယက္တလႊား (သို႔မဟုတ္ အျခားကြန္ယက္) တည္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေပးပို႔ထားေသာ လူႀကီးမင္း၏ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဆုံးရႈံးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္အသုံးျပဳျခင္းကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ အာမခံခ်က္မေပးပါ။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ စီမံေဆာင္႐ြက္ျခင္း

Mytel အေနျဖင့္ account မ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသူသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အီေမးလ္မ်ားကို ဥပေဒမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔လည္းေကာင္း (ဥပမာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရယူအသုံးျပဳျခင္း) ၊ ျပစ္မႈ သို႔မဟုတ္ တရားမမႈကိစၥရပ္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ဥပေဒအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လည္းေကာင္း ရယူအသုံးျပဳရန္၊ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ Mytel ကြန္ယက္ကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရး ေလ့လာေထာက္လွမ္းျခင္းကဲ့သို႔ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားလည္းပါဝင္ႏိုင္ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္လိုအပ္သည္ဟု Mytel မွ အက်ိဳးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာဆုံးျဖတ္ထား သည့္အေပၚအေျခခံ၍ လူႀကီးမင္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူအသုံးျပဳရန္၊ ပံ့ပိုးေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသရန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား (ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအပါအဝင္) ကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ က်င့္သုံးရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စတင္လုပ္ကိုင္ရန္၊ ေငြေတာင္းခံရန္ႏွင့္ စုေဆာင္း ရန္၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုကာကြယ္ရန္၊ Mytel ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူမ်ား ၊ ဆိုဒ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆိုဒ္ႏွင့္ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တုပ၊ ေစာ္ကား၍ လည္းေကာင္း၊ တရားမဝင္နည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ Mytel ၏အခြင့္အေရးကို လူႀကီးမင္းမွ သေဘာတူပါသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

Mytel ၏ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား (Mytel အမည္၊ တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမည္မ်ား၊ ဒီဇိုင္းအမွားသားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား စသည့္) တို႔ကို Mytel ၏ ဉာဏပစၥည္းအျဖစ္ Mytel မွ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး Mytel ထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်သုံးစြဲျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ အျခား ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအမွတ္အသားမ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသာ ျဖစ္သည္။

တတိယအဖြဲ႕အစည္း၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူႀကီးမင္း၏ စက္ပစၥည္းျဖင့္ရယူအသုံးျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိပါ။ အေၾကာင္း အရာမ်ားသည္ (၁) ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မသင့္မေလ်ာ္ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ (၂) ခိုင္မာတိက်ေၾကာင္း အာမခံ ခ်က္မရွိပါ၊ (၃) ၾကမ္းတမ္းၿပီး ညစ္ညမ္းႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း၏ စက္ပစၥည္းမွ တစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးက ရယူအသုံးျပဳေသာ အေၾကာင္းအရာကို သုံးသပ္အကဲျဖတ္ရန္ လူႀကီးမင္းတြင္သာတာဝန္ရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူႀကီးမင္းမွ ရယူ၍လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံေတာင္းခံ၍ လူႀကီးမင္း၏ စက္ပစၥည္းတြင္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ တာဝန္မရွိပါ။ လူႀကီးမင္းဝယ္ယူထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းရန္ေနရာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးသည့္အခါ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတိမမူဘဲ ဖ်က္စီးမိႏိုင္သကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းရန္ ေနရာမ်ားအသုံးျပဳမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စက္ပစၥည္းတစ္ခု ေပၚရွိအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကြန္ယက္သို႔ေပးပို႔ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ Mytel မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပယ္ဖ်က္ခံရမႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ပံ့ပိုးေရာင္းခ် ေပးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူႀကီးမင္း သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ပယ္ဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရႏိုင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ အသုံးမျပဳထားေသာ အပိုင္းမ်ားအတြက္ ျပန္အမ္းေငြ မရရွိႏိုင္ပါ။

ဤဆိုဒ္တြင္ Mytel မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိေသာ အျခားဝက္ဆိုဒ္မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ link မ်ားပါရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ယင္း link မ်ားကိုလူႀကီးမင္းအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆိုဒ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးမင္း၏ စက္ပစၥည္းေပၚတြင္လည္းေကာင္း ပံ့ပိုးေပးထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ application မ်ားကို တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ ပံ့ပိုးေပးထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုဒ္မွ ထြက္သည့္အခါ ယင္း တတိယအဖြဲ႕အစည္း ဝက္ဆိုဒ္၏ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္မူဝါဒမ်ားအျပင္ အခ်က္အလက္မူဝါဒႏွင့္ အခ်က္အလက္ရယူရာတြင္ လိုက္နာရန္အခ်က္မ်ားကို ေလးနက္စြာ ၾကည့္ရႈေလ့လာေစလိုပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို app ေဖာ္ေဆာင္သူထားမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား စသည္တို႔က ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ Mytel သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။ Mytel မွ ပံ့ပိုးေပးထားသည္ဟု သိသာစြာ ခြဲျခားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အပ link ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဝက္ဆိုဒ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ link မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မူ ဝါဒမ်ားအတြက္ Mytel တြင္တာဝန္မရွိပါ။ ဤဆိုဒ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခားဝက္ဆိုဒ္မ်ားကို ရယူအသုံးျပဳျခင္းမွာ လူႀကီးမင္း၏ ကိုယ္ပိုင္သေဘာ စြန႔္စားမႈသာျဖစ္ပါသည္။ ဆိုဒ္ေပၚရွိ သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္မွ တစ္ဆင့္ရယူအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Mytel မွ စီမံလည္ပတ္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳေပးျခင္းမရွိပါ။ ယင္းအရာမ်ားကို အသုံးျပဳသည့္အခါ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ လူႀကီးမင္း၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ ရယူျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ Mytel တြင္ စစ္ေဆးေထာက္လွမ္းရန္တာဝန္မရွိေၾကာင္းကို လူႀကီးမင္းမွ သေဘာတူလက္ခံသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို Mytel မွ အာမခံခ်က္မေပးပါ။ ယင္းဝက္ဆိုဒ္အားလုံးႏွင့္ အျခားတတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ Mytel မွ တာဝန္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံျခင္းမရွိပါ။

အာမခံခ်က္မ်ား မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းေၾကျငာခ်က္

လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အခိုင္အမာ နားလည္သေဘာတူသည္မွာ-

ဤစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပံ့ပိုးထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ဤဆိုဒ္၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေဆာင္မႈမ်ားကို “ပါရွိသည့္ အတိုင္း” “ရရွိႏိုင္သည့္ပုံစံအတိုင္း” ႏွင့္ “အမွားမ်ားပါရွိႏိုင္ျခင္း” အေပၚအေျခခံ၍ ပံ့ပိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Mytel သို႔မဟုတ္ Mytel ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လိုင္စင္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက (၁) သတ္မွတ္ခ်က္ခ်က္မ်ား၊ (၂) ဆိုဒ္ေပၚမွ download ဆြဲရယူႏိုင္ေသာ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္မရွိေၾကာင္း (၃) ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြး (၄) ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ဤဆိုဒ္မွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္းရယူအသုံးျပဳေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ေဒတာ၊ အခ်က္အလက္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုသည္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈ၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈ၊ အခ်ိန္ႏွင့္အညီျဖစ္မႈ၊ တိက်မႈ သို႔မဟုတ္ ျပည့္စုံမႈ တို႔သည္ လူႀကီးမင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ (ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္အေလ်ာက္) တရားဝင္တာဝန္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံျခင္းမရွိပါ။

တာဝန္ခံမႈ ကန႔္သတ္ျခင္း

ဆိုဒ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္အတြက္ Mytel မွ ထိုက္သင့္သည့္အေလ်ာက္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ ရယူအသုံးျပဳႏိုင္စြမ္းကို လူႀကီးမင္း၏ အသုံးေဆာင္ပစၥည္း၊ အျခားဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ Mytel ကြန္ယက္ သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ကို လူမ်ားစြာက တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အသုံးျပဳရန္ႀကိဳးစားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ ယွက္မႈပုံစံတစ္ခုခုေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ၿပီး မရရွိႏိုင္ျခင္း ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ Mytel သို႔မဟုတ္ Mytel ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားမေျဖာင့္မတ္ေသာလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုဒ္ေပၚတြင္ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထြက္ေပၚလာေသာ သီးသန႔္ပုံစုံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။ ေအာက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Mytel တြင္ တာဝန္လုံးဝမရွိပါ။

 1. (က) လူႀကီးမင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ လူႀကီးမင္း၏ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ထိုက္သင့္ေလ်ာက္ မေဆာင္႐ြက္သည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား
 2. (ခ) အခ်က္အလက္ ဆုံးရႈံးမႈ
 3. (ဂ) ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ အရာတစ္ခုခုေၾကင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ဥပမာ - ကြန္ယက္ ေအာ္ပေရတာ၏ မေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ငလ်င္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သပိတ္ေမွာက္မႈ၊ လုပ္အား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအသုံးေဆာင္ ျပတ္လပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ား

ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္အားခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း ထြက္ေပၚလာေသာ တိုက္႐ိုက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူႀကီးမင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ တာဝန္ခံေပးရပါက ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေပးဆပ္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားသည္ ၁၂ လကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ၂၀ ေဒၚလာအထိသာျဖစ္သည္။ ဤကန႔္သတ္ခ်က္တြင္ လိမ္လည္မႈ၊ တမင္ရည္႐ြယ္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ တာဝန္ခံရျခင္းမရွိပါ-

ေလ်ာ္ေၾကး

(က) လူႀကီးမင္းမွ ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (လူႀကီးမင္း၏ ကြန္ပ်ဴတာအား အသုံးျပဳ၍ လူႀကီးမင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ ဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးျပဳျခင္း)၊ (ခ) လူႀကီးမင္းမွ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (ယင္းကဲ့သို႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈသည္ လူႀကီးမင္း၏ ကြန္ပ်ဴတာအား အသုံးျပဳ၍ လူႀကီးမင္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါသည္ျဖစ္ေစ မပါသည္ျဖစ္ေစ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း) ေၾကာင့္ အျခားတတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွ ေတာင္းဆိုလာေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္၊ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ အျပင္ ေရွ႕ေန၊ ကြၽမ္းက်င္သူအခေၾကးေငြမ်ားမွ Mytel အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္။ ဤေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္တာဝန္သည္ လူႀကီးမင္းမွ Mytel ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အဆုံးသတ္သည့္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အသုံးမျပဳေတာ့သည့္အတိုင္ ဆက္လက္ ရွင္သန္သည္။ လူႀကီးမင္း၏ ေလ်ာ္ေၾကးျဖင့္ Mytel သည္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မဆို ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥရပ္တြင္ လူႀကီးမင္းမွ Mytel မွ တတ္စြမ္းသမွ် ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပူးေပါင္းကူညီေပးရပါမည္။

Mytel သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုဒ္ကို ခ်က္ျခင္း ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းျပဳႏိုင္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္၌ မဆို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ ဆိုဒ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ျပင္ဆင္ျခင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။

Mytel အေနျဖင့္ ဆိုဒ္ေပၚရွိ လူႀကီးမင္း၏ account ၊ ဆက္စပ္သည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာတို႔ကို ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဆိုင္းငံျခင္းႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏ password ကိုအသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပြားပါက ယင္းကဲ့သို႔ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါမည္။

 1. ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားထည့္သြင္းထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
 2. ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ မဖြယ္မရာဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြန္အမင္း႐ိုင္းပ်ျခင္း
 3. ဥပေဒေရးရာ သို႔မဟုတ္ အျခားအစိုးအရအာဏာပိုင္မ်ားက ေတာင္းဆိုျခင္း
 4. လူႀကီးမင္းမွ ေတာင္းဆိုျခင္း (account အား မိမိသေဘာျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း)
 5. ဆိုဒ္ (သို႔မဟုတ္ ၎၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုအား) ဆက္လက္အသုံးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာ မြမ္းမံမႈျပဳလုပ္ျခင္း
 6. မေမွ်ာ္လင့္ေသာ နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ လုံၿခဳံေရး ကိစၥႏွင့္ ျပႆနာမ်ားရွိလာျခင္း
 7. ကာလတစ္ခုအထိ အသက္ဝင္အသုံးျပဳမႈမရွိျခင္း
 8. ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ credit အခ်က္အလက္မ်ားအပါ အဝင္ မွားယြင္းေသာ၊ မတိက်ေသာ၊ ေခတ္မမီေသာ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 9. လူေမြးစာရင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒဝါလီခံျခင္း
 10. အသက္ဝင္ေသာ စက္ပစၥည္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳ၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း
 11. ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား၊ သုံးစြဲသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ကြန္ယက္ကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ျခင္း
 12. ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို လူႀကီးမင္းမွ အတုအပမ်ားျဖင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း

လူႀကီးမင္း၏ account အားဖ်က္သိမ္းရာတြင္ (သို႔မဟုတ္ Mytel မွ လူႀကီးမင္း account အား ဆိုင္းငံ့ရာတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္)

 1. ဆိုဒ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္အရာအားလုံးအား ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း
 2. လူႀကီးမင္း၏ password ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဖိုင္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏ account အတြင္းရွိ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (၎တို႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား) ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း
 3. ဆိုဒ္အား ဆက္လက္အသုံးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း

အေၾကာင္းအရင္းတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဆိုင္းငံ့ျခင္းအားလုံးကို Mytel ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ Mytel ၏ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လူႀကီးမင္း၏ account ၊ သိမ္းဆည္းထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဆက္စပ္အီးေမးလ္၊ ဆိုဒ္အား ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳမႈတို႔ကို အသိမေပးဘဲ ဖ်က္သိမ္းမႈအတြက္ လူႀကီးမင္းသို႔ လည္းေကာင္း တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသို႔လည္းေကာင္း တာဝန္ခံရျခင္း ရွိမည္မဟုတ္ ေၾကာင္းကို သေဘာတူ လက္ခံပါသည္။

မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္

တာဝန္ရွိေသာတစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္း အရင္းမ်ားေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္ျခင္း (မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာျဖစ္ရပ္) အတြက္ မည္သည့္ ဘက္တြင္မွ် တာဝန္ခံရျခင္းမရွိပါ။ မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာျဖစ္ရပ္ဆိုရာတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမွ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျခား လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျခယ္လွယ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ မီးေဘး၊ အလုပ္ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ တရား႐ုံးအမိန႔္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဒီကရီအမိန႔္မ်ား ပါဝင္သည္။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း

ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းျခင္း - အကယ္၍ လူႀကီးမင္း၏ ျပႆနာရပ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ customer care မွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္း ေက်နပ္သည္အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိပါက လူႀကီးမင္းမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံစာျဖင့္အေၾကာင္းၾကားသည့္အခါ လူႀကီးမင္းႏွင့္ Mytel တို႔မွ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သေဘာ႐ိုးျဖင့္ ေျဖရွင္းပါမည္ဟု သေဘာတူပါသည္။ အျငင္းပြားမႈကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက အျငင္းပြားမႈကို အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟု လူႀကီးမင္းႏွင့္ Mytel တို႔မွ သေဘာတူပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း - တရား႐ုံးတြင္ စြဲဆိုျခင္း လူႀကီးမင္းႏွင့္ Mytel တို႔အေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈ အားလုံးကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ခုံသမာဓိျဖင့္စီရင္ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။ အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတြင္ တရားသူႀကီးမရွိပါ။ ၾကားေန ခုံသမာဓိလူႀကီး မင္းက တရား႐ုံးကဲ့သို႔ ႀကီးက်ယ္လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းေပးမည္။ အႏုညာတ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ခုံသမာဓိလူႀကီးမင္းသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလိုက္နာ၍ ဥပေဒအေရ ခြင့္ျပဳထား ေသာ ေရွ႕ေန အခေၾကးေငြအပါအဝင္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ သက္သာခြင့္မ်ားအတြက္ အမိန႔္ခ်မွတ္ရမည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ က်င့္သုံးမႈမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ စာခ်ဳပ္အရက်င့္သုံးမႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မူဝါဒအခ်က္အလက္ သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ျငာျခင္းဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထြက္ေပၚလာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ား တြင္ (က) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လူႀကီးမင္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အသုံးျပဳသူမ်ားကလည္းေကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မိတ္ဘက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆန႔္က်င္စြဲဆိုျခင္း၊ (ခ) စာခ်ဳပ္၊ ဥပေဒ၊ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ လိမ္လည္မႈ၊ လြဲမွားစြာ အနက္ဖြင့္ဆိုမႈအေပၚအေျခခံ၍ လူႀကီးမင္းႏွင့္ Mytel ၾကား ဆက္ဆံေရးရႈေထာင့္အရ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္ရာေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားဥေဒေၾကာင္းနည္းလမ္းအရ ကြၽႏ္ုပ္ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တတိယအဖြဲ႕အစည္းအား ဆန႔္က်င္စြဲဆိုမႈမ်ား ပါဝင္သည္။

အျငင္းပြားမႈအေၾကာင္းၾကားစာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ လိုအပ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ရမည္။ အကယ္၍ အျငင္းပြားမႈ တစ္ခုခုရွိလာပါက အေၾကာင္းၾကားစာ မ်ားကို

Telecom International Myanmar Company Limited

လိပ္မူရန္

အမွတ္ ၆၁-၆၃၊ တိရိစာၦန္ဥယ်ဥ္လမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အီးေမးလ္

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

Mytel သည္ ဆိုဒ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ တင္ျပထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္အသိေပးရန္မလိုဘဲ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာတည္ရွိရာေနရာတြင္ တင္ျပႏိုင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုဒ္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈမည္ ဟု သေဘာတူလက္ခံပါသည္။

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈသည္ တင္ျပသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အသက္ဝင္ပါမည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေျပာင္းလဲထားသည့္ ေန႔စြဲေနာက္ပိုင္းမွ စတင္၍ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳမည္ဟု နားလည္သေဘာတူပါသည္။ လူႀကီးမင္းက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသစ္ခ်မွတ္သည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု Mytel မွ သတ္မွတ္ပါသည္။

Mytel သည္ ဆိုဒ္ႏွင့္ ဆိုဒ္တြင္ပါေသာအေၾကာင္းအရာအားလုံးကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ မဆို အသိေပးရန္မလို ဘဲ ယာယီျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေစ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ရပ္တန႔္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဆိုဒ္ (သို႔မဟုတ္ ၎၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား) မြမ္းမံမႈ၊ ဆိုင္းငံ့မႈ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန႔္မႈအတြက္ Mytel မွ လူႀကီးမင္း သို႔မဟုတ္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအား တာဝန္ခံရျခင္းမရွိေၾကာင္းကို လူႀကီးမင္းမွ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။

အာဏာတည္သက္ေရာက္မႈ

အကယ္၍ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာပိုင္တစ္ခုခုက ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုခုသည္ တရားမဝင္၊ အာမဏာမတည္ ဟု ဆုံးျဖတ္ပါက ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ပိုင္းျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏ က်န္ေသာ အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ပယ္ဖ်က္ရမည္။

အေထြေထြ

၁။ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒ - ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အနက္ဖြင့္ဆို၍ လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္သည္။

၂။ စြန႔္လႊတ္ျခင္း - Mytel မွ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပါ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို က်င့္သုံးရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ Mytel မွ စာျဖင့္သေဘာတူ လက္ခံထားျခင္းမရွိပါက ယင္းကဲ့သို႔ အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို စြန႔္လႊတ္သည္ဟု မမွတ္ယူရ။

၃။ ကိုယ္စားျပဳအာမခံျခင္း - ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဤစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားတြင္ အာမခံခ်က္အျဖစ္ သီးျခား ေဖာ္ျပထားသည္မွအပ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ တင္ျပခ်က္၊ ကိုယ္စားျပဳခ်က္၊ အာမခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈအေပၚ မွီခိုအားထားျခင္း ကုစားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ ေၾကာင္းကို လူႀကီးမင္းမွ လက္ခံသေဘာတူပါသည္။ ဤအပိုဒ္ပါ မည္သည့္အခ်က္ကမွ် လိမ္လည္တုပမႈ အတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ကန႔္သတ္ျခင္း၊ ဖယ္ခ်န္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

၄။ လႊဲအပ္ျခင္း - ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားပါ လူႀကီးမင္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ျပန္ေရာင္းျခင္း၊ ျပန္ငွားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လႊဲအပ္ျခင္း မျပဳလုပ္မီကို သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ဤတားျမစ္ခ်က္ကိုလုပ္ေဆာင္သည္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစလုပ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးစားႀကိဳးစားျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက Mytel မွ လူႀကီးမင္း၏ ဤဆိုဒ္အားဝင္ေရာက္အသုံးျပဳခြင့္ ႏွင့္ အသုံးျပဳရန္အခြင့္ေရးတို႔ကို ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္သိမ္းပါမည္။ Mytel အေနျဖင့္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အားလုံးကိုျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ တတိယအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္သည္။