image

[Giới Thiệu]Thần Binh Ngọa Long Tam Quốc

Thần binh giúp nhân vật tăng chỉ số thuộc tính khi ra trận

Nâng cấp : Thần binh khi nâng cấp cần huyền thiết thần binh ( kiếm trong cửa hàng hoặc cửa hàng tranh kỹ ) để tăng thuộc tính của thần binh.Ngoài huyền thiết thì cần sử dụng 20000 lượng bạc để nâng cấp

Trang bị :

Thần binh được trang bị 8 ô để khảm và ghép các hồn thạch

Hồn thạch được chia thành nhièu loại với các màu sắc và hình dáng khác nhau để phân biệt
ghép và khảm hồn thạch phù hợp sẽ thăng level cho thần binh của từng nhân vật

Tiến giai : Tiến giai thần binh cần nguyên liệu là Đá tiến giai ( cửa hàng thường hoặc cửa hàng tranh kỹ ) và 200000 lượng bạc để tiến giai ( thần binh đạt cấp 10 người chơi mới tiến giai )

 

      Đột phá : Thần binh đột phá cần các mảnh thần binh phù hợp và 500000 lượng bạc để đột phá

 

Người chơi muốn kiếm được thần binh phải vượt qua từng loại ải khác nhau để nhận . Vượt ải nằm ở mục Chinh Chiến Thiên Hạ